Ogólne Warunki Handlowe

dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Nyskiego Festiwalu Filmowego przez Kunstbauerkino e.V.

1. Zakres obowiązywania 
Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunki prawne pomiędzy stowarzyszeniem Kunstbauerkino e.V. a uczestnikami wydarzeń obejmujących wszystkie obszary działalności stowarzyszenia Kunstbauerkino e.V., Am Sportplatz 3, 02747 Großhennersdorf (zwanego dalej KBK) w ramach Nyskiego Festiwalu Filmowego (zwanego dalej NFF). 
Wszystkie oferty, umowy sprzedaży, dostawy i usługi NFF podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym.
2. Repertuary i godziny rozpoczęcia, zmiany repertuarów
Obowiązujące repertuary wraz z godzinami rozpoczęcia i godzinami otwarcia wystaw są zamieszczone w oficjalnych publikacjach NFF. Zmiany repertuarów są zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane dotyczące czasu.
3. Sprzedaż biletów
3.1. Postanowienia ogólne
Wejście na projekcje jest dozwolone tylko dla widzów z ważnym biletem. Bilety nie są przyporządkowane do konkretnych miejsc. Miejsca w salach kinowych i innych miejscach, w których odbywają się wydarzenia festiwalowe, winny być zajmowane na krótko przed rozpoczęciem wydarzenia. Bilety wstępu można zakupić tylko bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia w miejscu jego odbywania się. Osoby akredytowane otrzymują bepłatny wstęp przy wejściu.
Bilety na wydarzenia w ramach NFF są dostępne w różnych kategoriach cenowych ustalanych i publikowanych przez NFF.
Zniżki przyznawane są uprawnionym grupom osób po okazaniu odpowiedniego dokumentu przy kasach w miejscach wydarzeń i wystaw. Bilety ulgowe są ważne tylko w połączeniu z tym dokumentem. W przypadku nieokazania dokumentu, należy pokryć różnicę w stosunku do normalnej ceny wstępu. 
3.2. Sprzedaż biletów
Bilety wstępu na wszystkie wydarzenia można nabyć co do zasady tylko w miejscu wydarzenia płacąc gotówką. Nie ma możliwości płatności kartą.
3.3. Bilety specjalne
Bilety specjalne (karnet festiwalowy, karnet uczniowski i studencki, karnet 5 wejść) można nabyć tylko w następujących miejscach:
Kunstbauerkino (Am Sportplatz 3 | 02747 Großhennersdorf)
Kronenkino (Äußere Weberstr. 17 | 02763 Zittau)
Kulturfabrik Meda (Hainewalder Str. 35 | 02763 Mittelherwigsdorf)
Programmkino Camillo (Handwerk 13 | 02826 Görlitz)
Meetingpoint Music Messiaen (Koźlice 1 | 59-900 Zgorzelec)
Brána Trojzemí (Horní náměstí 73 | 463 34 Hrádek nad Nisou)
Kino Varšava (Frýdlantská 285 | 460 01 Liberec)
Właściciele specjalnych biletów muszą odebrać bezpłatny bilet przy wejściu na wybrane wydarzenie. W przypadku posiadanej zniżki bezpłatne bilety przysługują tylko po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki (bilet uczniowski i studencki: ważna legitymacja uczniowska/studencka).
Osoby akredytowane są również zobowiązane do pobrania bezpłatnego biletu przy wejściu na wybrany seans. Bezpłatny bilet zostanie wydany wyłącznie po okazaniu akredytacji. 
Karnet festiwalowy
Nabycie imiennego karnetu festiwalowego uprawnia do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez NFF. W celu uczestnictwa w wybranym wydarzeniu należy po okazaniu karnetu festiwalowego odebrać przy wejściu bezpłatny bilet (tylko jeden bilet na dane wydarzenie). Nie ma gwarancji bezpłatnych biletów, jeżeli np. bilety na dane wydarzenie zostały wyprzedane. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za poszczególne bezpłatne bilety.
Bilet uczniowski i studencki
Nabycie imiennego biletu uczniowskiego i studenckiego uprawnia do uczestnictwa we wszystkich seansach filmowych. W celu uczestnictwa w wybranym wydarzeniu należy po okazaniu biletu uczniowskiego i studenckiego odebrać przy wejściu bezpłatny bilet (tylko jeden bilet na dane wydarzenie). Nie ma gwarancji bezpłatnych biletów, jeżeli np. bilety na dane wydarzenie zostały wyprzedane. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za poszczególne bezpłatne bilety.
Karnet 5 wejść
Nabycie imiennego karnetu 5 wejść uprawnia do uczestnictwa w pięciu seansach filmowych. W celu uczestnictwa w wybranym wydarzeniu należy po okazaniu karnetu 5 wejść odebrać przy wejściu bezpłatny bilet (tylko jeden bilet na dane wydarzenie). Nie ma gwarancji bezpłatnych biletów, jeżeli np. bilety na dane wydarzenie zostały wyprzedane. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za poszczególne bezpłatne bilety.
Z biletem ZVON na festiwal
Po okazaniu biletu ZVON, który dokumentuje wykorzystanie transportu publicznego do przejazdu na dane wydarzenie, przy wejściu przyznawana jest zniżka na udział w seansach. Cena wszystkich biletów normalnych jest obniżana do 3,00 €. Zniżki na bilety ulgowe, bilety specjalne lub bilety normalne na specjalne wydarzenia po okazaniu biletu ZVON są wykluczone. 
Karta FreizeitCard
Po okazaniu karty FreizeitCard  przy wejściu przyznawana jest zniżka na udział w seansach. Cena biletów jest obniżana do 4,00 € dla dorosłych i 3,00 € dla dzieci. Karta FreizeitCard może zostać wykorzystana tylko przy zakupie jednego biletu na dane wydarzenie wyłącznie przez jej właściciela. Zniżka na bilety specjalne lub bilety normalne na specjalne wydarzenia po okazaniu karty FreizeitCard jest wykluczona. 
Słuchacze VHS Görlitz
Po okazaniu karty słuchacza Volkshochschule Görlitz e.V. przy wejściu przyznawana jest zniżka na udział w seansach. Cena wszystkich biletów normalnych jest obniżana do 4,00 €. Zniżka na bilety ulgowe, bilety specjalne lub bilety normalne na specjalne wydarzenia po okazaniu karty słuchacza VHS jest wykluczona. 
Zniżki
Zniżki przyznawane są uprawnionym grupom osób po okazaniu przy wejściu odpowiedniego dokumentu. Dokument uprawniający do zniżki należy okazać dobrowolnie przy wejściu do sali kinowej.

Prawo do zniżki przysługuje osobom w wieku powyżej 65 lat, uczniom, studentom, osobom uczącym się zawodu, wolontariuszom BFD (Niemieckiej Służby Wolontariackiej), bezrobotnym, uchodźcom, jak również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności po okazaniu odpowiednich dokumentów. Zniżka dotyczy wyłącznie biletów pojedynczych na seanse w cenie 6,00 € i nie dotyczy ofert ze zniżką (karnet festiwalowy, karnet 5 wejść, karnet uczniowski i studencki) lub biletów na specjalne wydarzenia takie jak ceremonia otwarcia festiwalu czy wydarzenia bez wyraźnie określonej możliwości zniżki.
4. Wstęp
Prawo do udziału w danym seansie filmowym lub wydarzeniu potwierdza się przez okazanie ważnego biletu wstępu. Wejście do sal kinowych i innych miejsc wydarzeń jest możliwe tylko z ważnym biletem wstępu. NFF nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy odwiedzający festiwal nabyli bilety zgodnie z prawem. NFF zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie uprawnienia do wstępu na dane wydarzenie, a w przypadku jego braku, do odmowy wstępu na salę kinową lub do miejsca wydarzenia, bądź do usunięcia odwiedzającego z seansu lub wydarzenia. Wszyscy odwiedzający są  zatem zobowiązani do zachowania biletu do końca wydarzenia.
Ze względów bezpieczeństwa przed wejściem i podczas opuszczania sali kinowej/miejsca wydarzenia pracownicy poszczególnych kin, a także pracownicy NFF są uprawnieni do przeszukania toreb i ubrań odwiedzających lub do wezwania odwiedzających do okazania ich zawartości. Jeżeli odwiedzający nie wyrazi zgody na przeszukanie lub okazanie zawartości, wówczas zostanie on pozbawiony prawa do wstępu na wydarzenie bez zwrotu kosztów biletu.
Po rozpoczęciu wydarzenia odwiedzający mogą zostać wpuszczeni na widownię tylko w odpowiednim momencie ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na innych odwiedzających. Pracownicy poszczególnych kin decydują czy- i w jakim momencie udzielić zgody na wejście na wydarzenie po jego rozpoczęciu. 
5. Prawo gospodarza
Odwiedzającym można odmówić wstępu do kin, jeżeli istnieją podstawy do przypuszczenia, że zakłócają oni przebieg wydarzenia lub zachowują się nieodpowiednio w stosunku do innych osób. Sprzedaż biletów w holach kasowych lub w innych miejscach na terenie kin, a także na należących do nich działkach jest zabroniona. Telefony komórkowe i zegarki emitujące akustyczny sygnał czasu podczas seansu muszą zostać wyłączone. 
Palenie na terenie obiektów NFF jest zabronione.
Zabrania się siadania na schodach sali kinowej lub pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie, bez wyraźnej zgody operatora kina lub osoby odpowiedzialnej za miejsce wydarzenia.
Wstęp do pomieszczeń projekcyjnych bez wyraźnej zgody operatora kina jest zabroniony. W przypadku wyrażenia przez operatora kina zgody na wstęp do pomieszczeń projekcyjnych jest on dozwolony tylko w obecności pracowników obiektu. 
Należy postępować zgodnie z poleceniami pracowników obiektów.
6. Zachowanie w sali kinowej i innych pomieszczeniach 
Odwiedzający wydarzenia NFF po upomnieniu przez personel mogą zostać wezwani do opuszczenia seansu filmowego, jeżeli:   
- przed rozpoczęciem i podczas trwania seansu zakłócają innym odbiór akustyczny lub swoim zachowaniem przeszkadzają lub szkodzą innym; 
- palą w sali kinowej, wyrzucają resztki jedzenia na podłogę lub w inny sposób zanieczyszczają salę kinową;
- wnoszą na salę broń lub inne przedmioty zabronione, niezależnie od tego, czy ich używają;
- bez zgody personelu wnoszą na salę jedzenie i/lub napoje;
- bez zgody personelu zajmują miejsce na schodach sali.
Po zakończeniu wydarzenia należy opuścić pomieszczenia oznaczonymi wyjściami. Zabrania się pozostawania w pomieszczeniach po zakończeniu seansu filmowego lub wydarzenia.
7. Ochrona małoletnich
Dzieci i młodzież co do zasady mogą uzyskać dostęp tylko do takich projekcji, które są odpowiednie dla ich grupy wiekowej zgodnie z Niemiecką ustawą o ochronie małoletnich (Jugendschutzgesetz). W przypadku wątpliwości dotyczących wieku małoletnich gości, NFF ma prawo sprawdzić ich wiek. Osoby, które w takiej sytuacji nie będą mogły lub chciały okazać dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego, legitymacji uczniowskiej itp.), zostaną pozbawione prawa do wstępu. 
Wstęp w towarzystwie osoby dorosłej podlega przepisom o ochronie rodzicielskiej (Parental Guidace Regelung) zgodnie z § 11 ust. 2 Niemieckiej ustawy o ochronie małoletnich.
8. Rejestracja obrazu i dźwięku
Dokonywanie jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku jest zasadniczo zabronione. Naruszenia mogą być ścigane zgodnie z prawem cywilnym i karnym, a odwiedzający mogą zostać usunięci z kin. 
Urządzenia rejestrujące film, obraz cyfrowy, video lub dźwięk, na których zapisano części pokazu, mogą zostać skonfiskowane, a ich zwrot może zostać uzależniony od uprzedniej zgody na usunięcie tych zapisów.
W przypadku gdy uprawnione przez NFF osoby dokonują nagrań obrazów i/lub dźwięków podczas publicznych wystąpień, udział wszystkich osób w wystąpieniach jest równoznaczny z ich zgodą na ewentualne zarejestrowanie ich obecności w formie zapisu obrazu lub dźwięku i na rozsyłanie lub publikację tych nagrań bez prawa do odszkodowania.
9. Komunikacja
W przypadku problemów ze zrozumieniem treści niniejszych OWH w razie wątpliwości należy skontaktować się z biurem festiwalowym NFF.

Großhennersdorf, styczeń 2018
Kunstbauerkino e.V.